Internetový slovník | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

AP - Access point je bezdrôtová brána bez NAT routingu a DHCP servera. Access point funguje ako bezdrôtový "hub", na ktorý je možné pripojiť viac uživateľov Mnoho access pointov má v sebe zabudovaných prostriedky pre sprácu a konfiguráciu siete, správu uživateľov a bezpešnosť siete. Obecne je AP základňová stanica {niečo ako BTSka pri mobilných sieťach), ktoré prepájajú rôzne bezdrôtové laptopy a desktopové PC a zaisťujú sdielanie a prenos dát po sieti. Jednotliví klienti komunikujú cez prístupový bod medzi sebou a rovnako využívajú funkciu bridge u prístupového bodu k pripojeniu k metalickému chrbtovému spoju (Ethernet). Sú implementované všetky nástroje štandardu IEEE 802.11b a ďalej množstvo proprietarných funkcií MAC vrstvy ako monitorovanie stavu spojenia v reálnom čase. Je podporovaný roaming, pri inštalácii viacero prístupových bodov je možné prechádzať z jednej bunky do druhej bez straty dátového spojenia na tretej linkovej vrstve sieťového modelu OSI. Napriek tomu, že je toto riešenie určené pre vnútorné podmienky a pri jeho aplikácii vo vonkajšom prostredí dochádza k technickým problémom, je pre menšie vonkajšie siete používané pomerne často.

802.11b - WLAN v pásme 2,4 GHz a rýchlosťou do 11 Mbps

802.11g - WLAN v pásme 2,4 GHz a rýchlosťou do 54 Mbps

802.11a - WLAN v pásme 5 GHz a rýchlosťou do 54 Mbps

802.11n - WLAN v pásme 2,4 GHz resp. 5 GHz a rýchlosťou do 300 Mbps

ESSID - Identifikačné meno 802.11 bezdrôtovej siete. Pre pripojenie klienta k bezdrôtovej sieti je nutné zadať správne ESSID. ESSID môže mať viac názov, ako Network Name, Preferred Network, SSID alebo Wireless LAN Service Area.

Ethernet - Medzinárodný štandard siete používajúcej štruktúrovanú kabeláž a kolízny protokol CSMA/CD. Základná sieť ponúka šírku 10 Mbps, Fast Ethernet (100 Mbps) a Gigabit Ethernet (1000 Mbps).

Firewall - Počítač pracujúci ako ochrana siete pred neoprávneným vstupom. Ako firewall môže pracovať software, hardware alebo kombinácia oboch.

Hz - Medzinárodná jednotka pre meranie frekvencie. 1 Hz = 1 cyklus za sekundu. Klasické FM rádio má frekvenciu 88—108 MHz, a bezdrôtové siete pracujú napríklad na frekvencii 2.4 GHz.

Infrastructure mode - Základný mód fungovania wireless siete, kedy všetky zariadenia komunikujú medzi sebou prostredníctvom Access Pointu. Všetky dáta pretekajú cez centrálny AP. Opakom tohto módu je ad-hoc mód (peer to peer mode)

IP adresa - 32 bitová adresa unikátne identifikujúca každé zariadenie na sieti Internet. Adresa sa skladá z čísla počítača a siete.

IP telefónia - Technológia podporujúca prenos hlasu, dát a videa cez IP siete typu LAN, WAN a Internet. Zahŕňa podporu VoIP(Voice over IP = hlas cez IP). Do ukončenia monopolu ST musí byť minimálne spozdenie hlasu 250ms.

Klient - Každý počítač alebo zariadenie (tlačiareň, kamera), ktoré požaduje služby iného počítača (servera).

Klientské zariadenie - Klienti reprezentujú koncové zariadenia. Klientom môže byť stolné PC s PCI kartou, notebook s PCMCIA kartou alebo mobilný telefón s Wi-Fi kartou. Klienti komunikujú medzi sebou alebo s access pointom.

Konektor N - Obľúbený štandard konektorov pre nízkostratové káble a antény. Obvykle sa vyrába v prevedení N/m (samec) a N/f (samica)

LAN - Lokálna sieť slúžiaca na prepojenie počítačov a iných zariadení, obvykle o maximálnom rozmere 500x500m. Pripojenie wireless siete do LAN označujeme aj ako WLAN.

LOS - Line of Sight, priama viditeľnosť

MAC adresa - Každé sieťové zariadenie má zabudovanú hardwarovú MAC adresu. Tento unikátny identifikátor definuje výrobca hardware, na niektorých zariadeniach je možné ho zmeniť aj pomocou software utility. Slúži hlavne pre adresáciu na 2 úrovni OSI modelu.

Network Name - Identifikuje názov siete ktorý slúži pre jej identifikáciu. Nazývame ju aj SSID alebo ESSID. Názov siete je nutné zadať pri konfigurácii siete.

NIC - Označenie pre sieťovú kartu alebo sieťové rozhranie, ktoré slúži pre pripojenie počítača do siete.

Packet Loss - strata paketov na prenosovej ceste, ovplyvňuje ju množstvo faktorov, najviac však kvalita spoja a prírodné podmienky.

Peer to Peer - Druh siete bez centrálneho servera alebo smerovača. Všetky zariadenia komunikujú priamo medzi sebou priamo, pričom jedno plní úlohu servera a druhé klienta. Celková výkonnosť siete je nižšia oproti centrálne riadenej sieti.

Pigtail - prepojovací kábel medzi zariadením a hrubým nízkostratovým káblom k anténe. Obvykle sa vyrába z kábla RG-58 kvôli rozumnému pomeru cena/útlm a dostatočnej ohybnosti.

Point - Klient siete, mobilný uživateľ, ktorý má záujem o pripojenie na sieť.

Prenosová rýchosť - Implicitná modulačná rýchlosť u mikrovlných spojov, tvorených 802.11b kartou, je 11Mbit/sec. Pri zhoršení kvality signálu sa aktivuje automaticky mechanizmus ARS (Automatic Rate Selection), ktorý znižuje prenosovú rýchlosť na 5,5 , 2 alebo 1 Mbit/sec. Pokiaľ sa kvalita príjmu zvýši, karty sa automaticky dohodnú na vyššej prenosovej rýchlosti. Režimy 2 a 1 Mbit/s sú kompatibilné s produktami štandardu IEEE 802.11 (DSSS do 2 Mbit/s). Uvedené údaje sa týkajú modulačnej rýchlosti (teoretická prenosová rýchlosť bez kolízií, rušení, vrátane réžie nižších vrstiev modelu OSI). Podobne ako u drôtového Ethernetu je dátová priepustnosť nižšia. Skutočná hodnota u zariadení závisí na rade okolností a môže sa pohybovať medzi cca 35% - 65% modulačnej rýchlosti. Ak komunikuje súčasne viacero staníc, delí sa časovým multiplexom o prenosový kanál. Účinnosť tohoto procesu závisí na topológii siete.

Residential Gateway - Brána poskytuje prístup do internetovej siete napríklad pre bezdrôtových klientov. Označenie Residential Gateway je pre zariadenia, určené pre pripájanie domácností.

RJ-45 - Štandardný konektor pre pripojenie na konektor Ethernet. Rozmer je rovnaký ako telefónny konektor RJ-11, ale má zapojený 8 zíl.

Router - Router alebo smerovač je zariadenie pracujúce na 3 vrstve OSI modelu (sieťovej). Pomocou smeovacích tabuliek a smerovacích protokolov umožnuje prepojenie viacerých sietí a smerovanie paketov medzi viacerými uzlami siete vzhľadom na aktuálnu situáciu na sieti. Smerovanie paketov môže byť statické (pevné) alebo dynamické (premenlivé).

Server - Počítač ktorý poskytuje svoje služby ostatným počítačom na sieti (klientom). Služby sú poskytované prostredníctvom špeciálnych programov (daemonov), ktoré bežia na dohodnutom porte, na ktorý sa klient pripojí.

SSID - 32 bitový unikátny identifikátor pridávaný ku každému paketu vysielanému z bezdrátového klienta, ktorý sa pokúša komunikovať s BSS (AP). SSID nechráni sieť, nakoľko je možné získať ho z každého paketu, ktorý je vysielaný do éteru. Pre pripojenie k danej WLAN musíme poznať jej SSID alebo názov siete (Network Name).

SSL - Secure Socket Layer je technológia umožnujúca zabezpečenie komunikácie medzi klientom a serverom.

Subnet - Podsieť umožnuje lepšiu administráciu veľkých sietí, ktoré sú medzi sebou poprepájané pomocou hubov, switchov a routerov. Každá časť siete (doména) používa rovnakú masku podsiete pre komunikáciu medzi počítačmi ktoré do nej patria. Pre všetky ostatné adresy komunikuje prostredníctvom brány (gateway).

Switch - Switch alebo prepínač umožnuje prepojiť medzisebou viac počítačov, pričom netvoria kolíznu doménu, nakoľko pakety sú posielané len do vetvy, do ktorej patria. Zariadenie pracuje na 3 vrstve OSI modelu a filtruje pakety prostredníctvom vlastných MAC tabuliek.

TCP - Protokol používaný spolu s Internet Protokolom (IP) v celosieťovej siete Internet. Zabezpečuje paketizáciu a depakerizáciu informácií prenášaných po sieti. Napríklad pri sťahovaní je súbor rozdelený na pakety, ktoré sú nezávisle prenášané cez sieť (každý paket je smerovaný inak), pričom TCP protokol zabezpečí na konci ich zoradenie z správnom poradí a pospájanie (depaketizáciu) na pôvodnú informáciu.

USB - Rozhranie pre komunikáciu s externými perifériami, ako tlačiarne, modemy, bezdrôtové karty. USB 1.1 komunikuje rýchlosťou 12Mbps, najnovšia verzia USB 2.0 podporuje prenos s rýchlosťou 480 MBps.

Wi-Fi - Aby bola zabezpečená vzájomná interoperabilita produktov rôznych výrobcov podľa rozšíreného štandardu IEEE 802.11b, vytvorili výrobcovia združenie WECA (Wireless Ethernet Compatibility Aliance). Zmyslom existencie je testovanie vzájomnej spolupráce výrobkov. Ak zariadenie vyhovie testom, dostáva výrobca certifikát Wi-Fi (Wireless Fidelity - štandard pre zaistenie interoperability a metodika testovania).

WLAN - Označenie pre lokálne siete (LAN) prevádzkované prostredníctvom wireless sietí.

Zamedzenie kolízií - Funkcia siete ktorá sa snaží o predchádzanie kolíziám na fyzickej vrstve. Kolízia nastane, ak dve alebo viac staníc vysiela súčasne na rovnakej frekvencii.