Platobný styk | Bardejov internet provider | Optická sieť | WiFi | ProxisNET | Fiber-NET.sk
Fiber-NET.sk

Platobný styk - súkromné osoby


Pre zákazníkov - právnické osoby (s.r.o.), živnostníci, iné právne formy - platí platobný styk zverejnený na proxis.sk, v sekcii Platobný styk.

 

Spôsob úhrady internetu - MESAČNE

Faktúry sú zasielané v elektronickej podobe na e-mail poskytnutý zákazníkom alebo na automaticky vygenerovaný e-mail od poskytovateľa internetu ProxisNET, spol. s r.o., ktorý je uvedený v technických špecifikáciách zmluvy.
Faktúry sú vystavené 1. deň v mesiaci, splatné do 15. dňa v mesiaci. Platí sa v danom mesiaci za daný mesiac, napr. za január do 15.1., pričom služba je poskytovaná do 31.1.

 1. HOTOVOSŤbez poplatku v pracovných dňoch 12:00-18:00 a v sobotu 8:00-12:00, v pracovných dňoch 8:00-12:00 je k faktúre automaticky vygenerovaný administratívny poplatok 1,- Eur
 2. trvalý príkaz - číslo účtu 2100550658/8330IBAN: SK46 8330 0000 0021 0055 0658, BIC-SWIFT kód: FIOZSKBAXXX
 3. internetbanking – pre vytvorenie vzoru k úhrade, údaje k platbe sú totožné s druhom platby, viď trvalý príkaz
  1. variabilný symbol – 0 alebo 9
  2. špecifický symbol – číslo zmluvy
  3. suma – podľa platnej tarify
  4. v prípade, že máte viacero internetov ako aj zmlúv, uvádzajte špecifický symbol, ktorý je uvedený na faktúre

V prípade, že uhradíte faktúru s nesprávnymi údajmi, budeme Vašu faktúru aj naďalej evidovať ako NEUHRADENÚ.

Ak zašlete platbu s nesprávnymi údajmi, je potrebné doručiť buď osobne, alebo poštou žiadosť na priradenie platby. Za manuálne zaúčtovanie a spárovanie úhrady je účtovaný poplatok podľa platnej tarify.

Faktúru za internet NIE JE možné uhrádzať poštovým poukazom ani inkasom na pošte (nakoľko pošta uvádza iný variabilný symbol ako bol uvedený na poštovom poukaze, a zároveň neodošle uvedenú sumu). Takto prijaté platby budú vrátené späť Slovenskej pošte, a.s. V tomto prípade budeme naďalej evidovať faktúru ako neuhradenú.

V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s platbou za internet poskytneme zákazníkovi bližšie informácie v kontaktnom centre alebo na web stránke www.proxisnet.sk, v sekcii platobný styk.

Spôsob úhrady internetu - KVARTÁLNE

Faktúry sú zasielané v elektronickej podobe na e-mail poskytnutý zákazníkom alebo na automaticky vygenerovaný e-mail od poskytovateľa internetu ProxisNET, spol. s r.o., ktorý je uvedený v technických špecifikáciách zmluvy.
Faktúry sú vystavené 1. deň v 1. mesiaci na začiatku kvartálu, splatné do 15. dňa v 1. mesiaci kvartálu, napr. za január, február, marec do 15.1., pričom služba je poskytovaná do 31.3.

 1. HOTOVOSŤ– v pracovných dňoch 8:00-18:00, v sobotu 8:00-12:00
 2. trvalý príkaz – číslo účtu 2100550658/8330, IBAN: SK46 8330 0000 0021 0055 0658, BIC-SWIFT kód: FIOZSKBAXXX
 3. internetbanking - pre vytvorenie vzoru k úhrade, údaje k platbe sú totožné s druhom platby, viď trvalý príkaz
  1. variabilný symbol – 0 alebo 9
  2. špecifický symbol – číslo zmluvy
  3. suma – podľa platnej tarify
  4. v prípade, že máte viacero internetov ako aj zmlúv, uvádzajte špecifický symbol, ktorý je uvedený na faktúre

V prípade, že uhradíte faktúru s nesprávnymi údajmi, budeme Vašu faktúru aj naďalej evidovať ako NEUHRADENÚ.

Ak zašlete platbu s nesprávnymi údajmi, je potrebné doručiť buď osobne, alebo poštou žiadosť na priradenie platby. Za manuálne zaúčtovanie a spárovanie úhrady je účtovaný poplatok podľa platnej tarify.

Faktúru za internet NIE JE možné uhrádzať poštovým poukazom ani inkasom na pošte (nakoľko pošta uvádza iný variabilný symbol ako bol uvedený na poštovom poukaze, a zároveň neodošle uvedenú sumu). Takto prijaté platby budú vrátené späť Slovenskej pošte, a.s. V tomto prípade budeme naďalej evidovať faktúru ako neuhradenú.

V prípade akýchkoľvek zmien súvisiacich s platbou za internet poskytneme zákazníkovi bližšie informácie v kontaktnom centre alebo na web stránke www.proxisnet.sk, v sekcii platobný styk.